Gnisvärds bredbandsförening

bildades 2011 med förutsättning att kanalisation av fiber skulle samordnas med Regionens avloppsdragning.

Därav kom Gnisvärds bredbandsförening att avgränsa föreningens område till fastigheter som omfattas av Regionens avloppsinstallation dvs. totalt ca 300 fastigheter.

Historik från starten 2010

Gnisvärds Bredbandsförening ek. för. (GBF) bildades hösten 2010 på initiativ av Staffan Calais. Grundidén var att vi skulle förbereda för bredband via fiber genom att lägga ned fiberrör i samband med att Region Gotland skulle gräva ned vatten och avlopp. VA grävs relativ djupt och vår tanke var lägga fiberrören i samband med återfyllningen. Efter en del diskussioner beslöts att vi skulle kunna lägga fiberrören på en hylla vid ena sidan av den relativt breda grävfåran vid återfyllningen.

Regionens VA-projekt var indelat i ett antal faser, Etapp 1 – huvudledning längs stranden, Etapp 2a – fastigheter söder om Gnisvärdsvägen nära havet, 2b resterande fastigheter söder om Gnisvärdsvägen och Etapp 3 – norra Gnisvärd. Under 2011 genomfördes Etapp 2a och vi fick våra fiberrör nedlagda. Vi hade hoppats på att vi skulle kunna hänga med på de ledningsrätter, som Regionen var tvungen att ta fram när man gjorde intrång på vägar och fastigheter, men det visade sig inte vara möjligt. GBF tvingades förhandla sig fram till egna ledningsrätter för nedläggning av fiberrören. Att få till en ledningsrätt är ett tidsödande jobb speciellt om en fastighet har många delägare. Grävningarna i Etapp 2a genomfördes av Skanska och att gräva i sand visade sig vara besvärligare än förväntat och resulterade i att många justeringar måste göras. En extra svårighet när man grävde för att utföra en justering var att man måste ta hänsyn till de fiberrör som grävts ner vi första grävningen. Detta ledde till att i Etapp 2b tilläts vi inte lägga ned fiberrören tillsammans med VA-grävningen utan fick vänta tills alla grävningar i ett område var slutförda och besiktigade. Grävningarna i etapp 2b utfördes av Kristofersson och även de stötte på oförutsedda svårigheter sin ledde till deras konkurs. Hösten 2012 hade bara delar av Etapp 2b i VA-projektet genomförts och dessutom hade Regionen drabbats av ekonomiska svårigheter och tvingades till att enbart slutföra Etapp 2b och lägga resterande del av VA-projektet på is på obestämd tid.

I det läget hösten 2012 hade GBF att ta ställning till att senarelägga bredbandsprojektet på obestämd tid eller försöka driva projektet vidare utan synergieffekt med Regionens VA-satsning. Endast nedläggningen av fiberrör i etapp 2a var genomförd. GBF beslöt att driva projektet vidare helt i egen regi.

Våren 2013 började jobbet med att rita upp nätet och söka ledningsrätter från de 50-talet fastigheter och privata vägar som GBF behövde utnyttja för att etablera sitt nät med fiberrör. Vi hade målsättningen att starta grävningarna 1/9 2013. Eltel, som var vår entreprenör för fiberinstallationen, skulle leverera underlag för grävningar och rörläggning. Underlagen blev successivt försenade och i början av november fick vi besked att de inte hade tid att fortsätta att jobba för GBF. De var överlupna av arbeten som måste prioriteras före oss. Vi tvingades således att välja en ny entreprenör för grävunderlag och fibrering. Detta åsamkade oss en försening på drygt 3 månader.

Vårt val föll på BRS Networks, ett Gotländskt företag. Efter att BRS i slutet 2013 tagit fram en utformning och dimensionering av nätet kunde grävningar påbörjas i februari 2014. Grävningarna utfördes av Enbloms Gräv & Schakt och slutfördes i augusti. Driftstart av nätet skedde i december 2014.